VPS | SEO | Hosting | หมูปิ้งนมสด
เรื่องที่ต้องแชร์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “อัตราค่าตอบแทน” ในงานที่รับไปทำที่บ้าน

aHR0cDovL3BlMi5pc2Fub29rLmNvbS9ucy8wL3VkLzQxOC8yMDk0MzcwL25ld3MxNC5qcGc=

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน

วันที่ 31 ต.ค. 59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน

โดยที่มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. 2553 การกําหนดค่าตอบแทนในงานที่รับไปทําที่บ้าน หากงานที่รับไปทําที่บ้านมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้ผู้จ้างงานกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทําที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานตามที่คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้านกําหนดและต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง และมาตรา 28 (3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. 2553 คณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 ข้อ 2 อัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านในงานที่มีการจ้างงานกันในสถานประกอบกิจการต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เมื่อคํานวณต่อหน่วยตามลักษณะงานคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน

ข้อ 3 อัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านในงานที่ไม่มีการจ้างงานกันในสถานประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่ผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทําที่บ้านตกลงกัน

ข้อ 4 อัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านตามข้อ 2 และข้อ 3 ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกําหนด

ข้อ 5 ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจวินิจฉัย กรณีมีข้อสงสัยว่าอัตราค่าตอบแทนของงานที่รับไปทําที่บ้านตามข้อ 2 หรือข้อ 3 น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทําที่บ้าน

 

ขอบคุณที่มา       http://news.sanook.com/

สนใจสินค้าและ บริการจากผู้สนับสนุนเราได้ที่
เสื้อผ้าเด็ก, เครื่องกรองน้ำ, กำจัดปลวก, รับผลิตเครื่องสำอาง, กรีนการ์ด,
รักษาสิวเสี้ยน,

Facebook Comments
SEO by Absolute VPS | SEO | Hosting | เพลงชาติไทย |